Ziekte en verzuim

Uw kind ziek melden

Als uw kind ziek is, vragen u bij voorkeur dit aan te geven via de schoolapp. De melding komt rechtstreeks bij de leerkracht terecht.  U kunt ook ’s morgens tussen 08.00 uur en 08.15 uur naar school bellen:040-2831583. De conciërge neemt meestal de telefoon aan en geeft de afmelding zo snel mogelijk door aan de leerkracht. Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact met u op.

Verlof aanvragen

Als u verlof wilt voor  uw kind, dan vragen wij u dit ook via de schoolapp aan te vragen. U kunt ook nog een verlofformulier invullen en bij de directie inleveren. U krijgt een mail of het formulier met toekenning of afwijzing en handtekening terug via uw kind. Wij hanteren de wettelijke regels bij het verlenen van verlof. Absentiegegevens worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. 

Afwezigheid leerkracht

Bij afwezigheid van de leerkracht van uw kind proberen we u als ouder tijdig in te lichten. Dit is niet altijd mogelijk. Het kan gebeuren dat u ’s morgens een briefje bij de deur van het klaslokaal vindt met de naam van de vervanger. Bij langdurige afwezigheid stellen wij u altijd met een brief op de hoogte van de situatie. Het komt steeds vaker voor dat er geen vervanger beschikbaar is. Wij zullen vanaf groep 4 de kinderen over de andere groepen verdelen. Voor de lagere groepen proberen we een passende oplossing te vinden. 

Registratie verzuim

De leerkrachten registreren elke ochtend en middag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid tussen ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.

Geoorloofd verzuim

Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school. U ontvangt een schriftelijke reactie. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.

Verlofformulieren

  • Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mag uw kind thuis blijven. Natuurlijk moet u dit wel vooraf bespreken met ons.

  • Vijfjarigen. Als uw kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het enkele uren per week (5-10 uur) thuisblijven, in overleg met de school. Maar u mag  uw vijfjarig kind niet zomaar een dagje laten thuisblijven.

  • Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan uw kind vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit. U dient dit verlof vooraf schriftelijk bij de school aan te vragen. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de groepsleerkrachten en bij de administratie. 

Ongeoorloofd schoolverzuim

Als regel wordt buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof gegeven.

Uw kind mag dus niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie in het buitenland te bezoeken.

 

Op deze regel is één uitzondering: soms kan een ouder/verzorger vanwege het werk niet op vakantie tijdens de reguliere vakantieperiodes van het lopende schooljaar. Alleen dan kunnen we eventueel extra dagen verlof geven (maximaal 10 dagen per schooljaar). Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet u schriftelijk, minimaal 8 weken van tevoren, toestemming vragen aan de school. Bij het verzoek moet een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit blijkt dat verlof binnen de reguliere schoolvakanties voor u niet mogelijk is.

 

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert.

Extra aandachtspunten

Is uw kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. U mag uw kind niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis houden.

 

Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof kunt u opvragen op school bij de directie.