Wij volgen ieder kind

Kinderen en hun talenten staan centraal op onze dynamische school. De Dassenburcht is volop in beweging en zoekt steeds de juiste manier om kinderen uit te dagen en nieuwsgierig te maken. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en gehoord voelen.

 

Groei en ontwikkeling van kinderen staat bij Brainport school De Dassenburcht centraal. Ons doel is dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken in een vertrouwde en veilige omgeving. Vanaf het eerste tot het dertiende jaar volgen wij de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.

Passend onderwijs

Als school hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat we samen met andere scholen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek voor elk kind. Een onderwijsplek die aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Hierbij staat voorop dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool gaan.

Op onze school streven we ernaar dat alle kinderen de ondersteuning en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Wij gaan uit van wat het kind kan en wat het daarnaast nodig heeft. We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Mochten we hier extra hulp bij nodig hebben werken we samen met experts zoals: de GGD, schoolmaatschappelijk werk, orthopedagogen en andere experts.

Binnen het onderwijs van de Eenbes start het onderwijs voor de kinderen op een plek binnen één van de scholen van de Eenbes. Er wordt gekeken naar de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind. Eenbesscholen werken met elkaar samen om kinderen een passende plek te bieden. Het speciaal onderwijs blijft hierbij ook bestaan: als het echt nodig is, kan een kind een verwijzing krijgen.

Intern Begeleider

De taak van de intern begeleider is om de extra ondersteuning binnen het onderwijs te organiseren en te begeleiden. Een intern begeleider ondersteunt en begeleidt de leerkracht bij het geven van onderwijs op maat. Hierbij maakt de intern begeleider gebruik van onder andere de informatie uit besprekingen, observaties, klassenbezoeken en gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Daarnaast zorgt de intern begeleider voor het (eerste) contact met externen. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan het zijn dat de intern begeleider aansluit bij oudergesprekken.

Zorgniveaus

Ondersteuning wordt gegeven volgens de 5 verschillende niveaus van zorg, waarbij er een natuurlijke overgang is tussen de niveaus:
Niveau 1: Basis ondersteuning in de groep.  
De leerkracht begeleidt de leerlingen in de eigen groep. Hierbij spreken we van het normale lesaanbod. Hieronder valt ook de instructie op drie niveaus.
Niveau 2: Extra ondersteuning in de groep.  
De leerkracht verzorgt zelf de extra ondersteuning aan leerlingen in de groep en stelt hiervoor een plan op. De intern begeleider bewaakt deze ondersteuning en biedt begeleiding aan de leerkracht.
Niveau 3: Extra ondersteuning op schoolniveau door interne deskundigen.  
De intern begeleider onderzoekt zelf het kind en stelt een plan op. De leerling krijgt extra ondersteuning door de intern begeleider of door interne deskundigen.
Niveau 4: Het raadplegen van externe deskundigen.  
De school schakelt externe deskundigen in. Hierbij kunt u denken aan een expert van een school voor speciaal onderwijs, schoolmaatschappelijk werk of een deskundige begeleider van het Eenbes Expertise Netwerk.
Niveau 5: Plaatsing op een andere school.
Wanneer de school een kind niet de ondersteuning kan bieden die hij of zij nodig heeft, gaan we op zoek naar een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs die de ondersteuning wel kan bieden.
We betrekken ouders altijd bij de ontwikkeling van hun kind. Als we zien dat een kind iets extra’s nodig heeft, overleggen we dit vooraf met de ouders. Dit gebeurt al vanaf zorgniveau 2. Hierbij is de leerkracht van het kind en soms ook de intern begeleider betrokken. Er wordt samen met ouders bekeken welke extra ondersteuning of uitdaging hun kind kunnen nodig heeft. Het kan voorkomen dat aan ouders gevraagd wordt om ook thuis met hun kind te werken ter ondersteuning van de extra zorg.

Dyslexie

Leren lezen is één van de belangrijkste pijlers voor schoolsucces. Wij vinden het van wezenlijk belang dat extra faciliteiten geboden worden aan kinderen die dreigen achter te raken op het gebied van geletterdheid. Wij hanteren hierbij verschillende ondersteuningsniveaus.  

Meerbegaafdheid

Binnen ons onderwijs wordt onderscheid gemaakt naar niveaus. Zo geven leerkrachten op drie niveaus instructie in de basisvakken. Dat betekent dat ook de verwerking op niveaus gebeurt. We werken voor de meerbegaafde leerlingen met uitdagende projecten die een beroep doen op het hogere orde denken: niet alleen reproduceren (vraag en antwoord), maar verbindingen leggen en zo tot oplossingen komen op een creatieve manier. Kinderen mogen hierbij samenwerken. Iedere dinsdag worden de kinderen die met de projecten werken begeleid door een leerkracht, om zoveel mogelijk ondersteuning te geven.

Daarnaast is de plusklas een voorziening voor enkele leerlingen die het nodig hebben om met gelijk denkende kinderen samen te werken. Daar mogen de leerlingen één dagdeel per week naar toe.

Ook voor de hele groepen zijn er maandkaarten met verschillende thema’s die kinderen mogen maken en een appèl doen op het anders denken en creatieve vermogen van kinderen. Zo krijgt iedere leerling op niveau te maken met projecten waarbij ze leren om onderwerpen en vraagstukken van een andere kant te benaderen.