Alle praktische info op een rijtje

Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We informeren je over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van je kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als jullie ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met je.

  Informatieavond
  Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders de  groepen 3, 7 en 8 een uitnodiging voor een informatieavond. Daar hoor je alles over algemene en specifieke groepszaken.

  Ouderavond / rapporten
  De leerkrachten van groep 1 en 2 rapporteren mondeling en wel op de geplande ouderavonden, maar ook terloops. Vanaf de eerste tot en met de laatste schooldag worden de kleuters op onze school in hun ontwikkeling gevolgd via een observatieschema.

  De groepen 3 tot en met 8 krijgen een rapport, daarna volgen de oudergesprekken. Het eindrapport is met facultatieve gesprekken. Alle rapporten zijn een uitdraai van de digitale rapportage van de leerkracht.

  Schoolapp
  Via de schoolapp deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt.

  Nieuwsbrief
  Maandelijks ontvang je onze nieuwsbrief. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht.

 • Vertrouwenspersoon

  Interne vertrouwenspersonen
  Onze interne vertrouwenspersonen –
  Moniek van Gaal en Ellen Fransen –  geven je graag meer uitleg over de klachtenregeling. De interne contactpersonen zijn gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor leerlingen als voor ouders.  

   Wat doet de interne vertrouwenspersoon?  

  • luisteren naar de klacht; 
  • informatie geven over de klachtenprocedure; 
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon; 
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon; 
  • contact houden met de leerling/ouders. 

  Daarnaast heeft de interne vertrouwenspersoon een belangrijke taak bij de preventie van seksuele intimidatie op school.  

  Externe vertrouwenspersonen
  Onze school zijn ook externe vertrouwenspersonen verbonden. Hier kun je ook gebruik van maken. Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne
  contactpersoon?

  • nadere informatie geven over de klachtenprocedure; 
  • zo nodig bemiddelen in de situatie; 
  • adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM of bij aangifte bij de (zeden)politie; 
  • ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure; 
  • zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening; 
  • contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken. 

  De externe vertrouwenspersonen voor alle scholen van Eenbes basisonderwijs zijn afkomstig van het bedrijf &Zelf. De interne contactpersoon van de school verwijst je naar hen door als je er samen niet uitkomt.  

  Contactpersoon El Theuws is bereikbaar via e-mail: el.theuws@enzelf.nl of telefonisch via: 06-12407652 

 • Medezeggenschapsraad

  Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders meedenken, meepraten en mee beslissen over bijna alle schoolse zaken. Onze MR  bestaat momenteel uit vier ouders en vier personeelsleden. De voorzitter is een ouder, de secretaris  een personeelslid. De MR heeft over een aantal beleidszaken van de school een advies- of instemmingsrecht zoals vastgelegd in de wet Medezeggenschap voor scholen en in het reglement. 

  De MR werkt nauw samen met de Ouderraad (OR). Jaarlijks zijn er verkiezingen, waarbij een lid zich nogmaals verkiesbaar kan stellen en waarbij we nieuwe leden uitnodigen. U krijgt hierover schriftelijke informatie en de mogelijkheid u als kandidaat aan te melden. Mocht u als ouder tussendoor interesse hebben om lid te worden, dan kunt u dit altijd kenbaar maken bij de leden of bij de directie. 

  De MR is te bereiken op het e-mailadres: mrdedassenburcht@eenbes.nl.   

  Onze leden:

  Astrid de Hessele – Vos Voorzitter
  Wouter de Wit Ouder
  Marian Coolen Ouder
  Naomi Peels Ouder
  Emmy van Gestel Leerkracht
  Corina Lodewijk Leerkracht
  Daisy van de Langenberg Leerkracht
  Vacature Leerkracht
  Dries Klösters Directeur
 • Ouderraad

  Feesten, sporten, ontmoeten en ontdekken. Door al deze zaken samen te doen, versterken we het saamhorigheidsgevoel binnen onze school. Dat is belangrijk voor het welbevinden van onze kinderen. Onze Ouderraad (OR) zet zich op vrijwillige basis in om dit soort activiteiten te organiseren. De OR bestaat uit minimaal vijf en maximaal vijftien leden en wij vormen met alle ouders van de kinderen samen de oudervereniging.

  De ouderraad organiseert samen met school en met behulp van ouders veel activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, de schoolfotograaf, laatste schooldag enzovoorts. En vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Tijdens de tweede vergadering van het nieuwe schooljaar leggen wij de financiële verantwoording af tijdens de jaarvergadering.

  Heb je vragen of wil je aansluiten als lid van de OR, neem dan contact op met de voorzitter via e-mail.

   

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  maandag 08:30 – 14:45 uur
  dinsdag 08:30 – 14:45 uur
  woensdag 08:30 – 12:30 uur
  donderdag 08:30 – 14:45 uur
  vrijdag 08:30 – 12:30 uur

  De kinderen eten een kwartiertje met de eigen leerkracht in de groep. Kinderen brengen zelf een lunchtrommeltje en drinken mee. Er is een speciale koelkast voor het overblijven. Snoep en koeken zijn niet toegestaan.

 • Vakanties

  Vakantierooster schooljaar 2023 – 2024

  Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
  Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
  Tweede Paasdag 1 april 2024
  Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
  Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
  Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

   

 • Studiedagen

  donderdag 5 oktober 2023
  woensdag 6 december 2023
  maandag 19 februari 2024
  dinsdag 21 mei 2024
  donderdag 20 juni 2024
  vrijdag 28 juni 2024

   

Downloads