Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De Ouderraad beheert de ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage per leerling die jaarlijks wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad. Deze bijdrage gebruiken we voor het organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Theaterdag, carnaval, sportdagen, de decoratiecommissie, de ruilbeurs, maar ook de surveillance op het schoolplein in de pauze.

De ouderbijdrage 2020 - 2021 is als volgt vastgesteld:

Groep 1 t/m 8:

Bijdrage OR (vrijwillig)                                       € 25,-

Bijdrage surveillance (vrijwillig)                          € 10,-   

Voor instromers na 1 januari wordt de helft van de bijdragen gevraagd (repectievelijk € 12,50 ouderbijdrage en € 5,00 bijdrage surveillance). Voor leerlingen die na 1 mei instromen, is geen bijdrage mee verschuldigd.    

 

Bijdrage schoolreis                                              € 20,-

Bijdrage schoolkamp groep 8                              € 70,-

(bedrag is afhankelijk van de kamplocatie)

 

U ontvangt jaarlijks een brief (per mail) met het verzoek de ouderbijdrage over te maken op rekeningnummer NL80ABNA0450421724 ten name van oudervereniging De Dassenburcht, onder vermelding van voor- en achternaam en de groep van uw kind. Om administratieve redenen vragen wij u de ouderbijdrage per kind apart over te maken.

 

De kosten voor het jaarlijkse schoolreisje en het schoolkamp (groep 8) worden dit jaar apart geïnd. U ontvangt hiervoor t.z.t. een brief van school, waarin u uitgenodigd wordt om bovenstaande bedragen te betalen. 

 

Zodra u de ouderbijdrage hebt voldaan, bent u als ouder/verzorger automatisch lid van de Oudervereniging, waarvan de Ouderraad het bestuur vormt. De Oudervereniging is een officiële vereniging met statuten en een huishoudelijk reglement  dat op te vragen is bij de voorzitter.

Stichting Leergeld

Als u om moverende redenen de ouderbijdrage niet kunt of wilt voldoen, kunt u zich melden bij de directie voor een oplossing in deze. Heeft u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld