Onze ouderraad

Feesten, toneelspelen, sporten, ontmoeten, vieren. Door al deze zaken samen te doen, versterken we het saamhorigheidsgevoel binnen onze school. Dat is belangrijk voor het welbevinden van onze kinderen. Onze Ouderraad (OR) zet zich op vrijwillige basis in om dit soort activiteiten te organiseren. De OR bestaat uit minimaal vijf en maximaal vijftien leden. Zij werken nauw samen met het team en andere ouders. 

 

De ouderraad organiseert samen met het team veel activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, de avondvierdaagse, de Theaterdag, de schoolfotograaf enzovoorts.

Dit schooljaar (2018 - 2019) bestaat de OR uit de volgende leden:

Brigit Span (voorzitter)

Cindy Kuijten (vice-voorzitter)
Jeroen Eijk (secretaris)
Anne van Och (penningmeester)
Peggy Blommers
Esther de Groot
Sanne Coolen
Frederieke Jansen
Yvonne van de Kruijs
Susan van Lier
Marjolijn de Zoete
Leonie Kasje
Monique Pommé
Candy 
Marjorie Franssen
Delphine Béguin
Marlies Bovers
Lucia Geus (namens school) 

 

Lijkt het je leuk om mee te helpen op de school van je kinderen, stuur dan een mail naar Brigit Span of spreek een van ons aan op het schoolplein!

 

Vacature: voorzitter (m/v) ouderraad De Dassenburcht

 

Per oktober 2019

De voorzitter zorgt voor de vertegenwoordiging van de ouderraad (OR) naar buiten toe. Dit doet hij/ zij samen met de vicevoorzitter, de penningmeester en de secretaris. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de OR van de Dassenburcht. De voorzitter bereidt de vergaderingen voor (circa zes per schooljaar) en leidt deze vergaderingen, waarbij altijd een lid van de directie aanwezig is plus een teamlid van school. Hierbij wordt tijdsbewaking, iedereen de kans geven zijn/haar woord te doen, in ogenschouw genomen. Verder maakt de voorzitter de agenda, en verzamelt en controleert eventuele bijkomende stukken en de notulen van de secretaris.

 

Voor de functie van voorzitter zijn leiderschap, discretie, diplomatiek handelen en integriteit belangrijke eigenschappen. Ook is het belangrijk om goed te kunnen luisteren en te kunnen motiveren om samen met de rest van de OR en in samenwerking met het team mooie activiteiten neer te zetten voor alle kinderen van onze school.

 

De OR bestaat op dit moment uit 16 ouders (OR-leden) die gedurende het schooljaar activiteiten organiseren voor alle kinderen van onze school. Voor elke activiteit - bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, carnaval - wordt een werkgroep samengesteld met teamleden en OR-leden. Zij organiseren activiteiten aan de hand van draaiboeken en evaluaties.

 

Welke taken heeft de voorzitter?
Voorbereidingen vergaderingen en ALV
Een week voor de vergadering verstuurt de voorzitter de agenda voor de vergadering met de notulen van de vorige vergadering aan alle OR-leden. De voorzitter bereidt zich aan de hand hiervan voor op de vergadering. De notulen bevatten o.a. actiepunten, de voorzitter checkt of deze zijn afgehandeld.

 

Ieder jaar is er een Algemene ledenvergadering (in oktober), deze vindt plaats voor het normale overleg. De voorzitter leidt ook deze vergadering, waarin verantwoording wordt afgelegd aan de leden (alle ouders van school) over de activiteiten en de uitgaven. Ook wordt de hoogte van de ouderbijdrage voor het nieuwe jaar vastgesteld in deze vergadering. Voor de ALV is een aparte agenda. Er vindt een officiële aankondiging plaats via het Dassenbur(i)cht.

 

Begeleiden en motiveren OR-leden
De voorzitter is aanspreekpunt in geval van calamiteiten, hij of zij bemiddelt om tot een oplossing te komen. Ook is de voorzitter aanspreekpunt voor ouders en teamleden, indien nodig. Dit gaat altijd in overleg met de overige bestuursleden.

 

Dagelijks bestuur
Samen met de vicevoorzitter, penningmeester en secretaris vormt de voorzitter het bestuur, zij zorgen o.a. voor bewaking van de statuten en het huishoudelijk reglement en het opstellen en bewaken van de begroting. Ook valt hier incidenteel overleg met de directie van school onder. Een tijdsindicatie van de werkzaamheden is lastig te geven. Dit is sterk afhankelijk van de situatie.

 

Deelname aan de OR is overigens vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dit laatste is fijn om een ‘stabiele’ OR te kunnen waarborgen. Iedere ouder die ouderbijdrage betaalt, is lid van de oudervereniging. Je leest meer informatie over de OR en de bezigheden op: https://www.dedassenburcht.nl/voor-ouders/ouderraad-or.htm

 

Nieuwsgierig geworden? Wil je graag meer weten? Neem dan gerust contact op met Brigit Span. Zij vertelt je graag meer. En wil je graag eerst een keer komen kijken? Dat is natuurlijk ook mogelijk. We streven naar een warme overdracht - alles is goed overleg.

 

E: spanneke@hotmail.com
M: 06-42397085