Kwaliteit

Op onze school gaan we cyclisch om met de kwaliteit van ons onderwijs. We maken plannen voor verbetering of vernieuwing. Deze bespreken we in het team en de Medezeggenschapsraad. De verantwoordelijke personen maken een uitgebreid plan met tijdspad dat tussentijds geëvalueerd wordt. Aan het einde van het schooljaar evalueren we het plan en stellen we het bij. Wij maken een planning voor vier schooljaren en prioriteren de onderwerpen. We gebruiken de plan-do-check-act cyclus om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. De inhoudelijke onderwerpen vindt u terug in ons schoolplan.

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Kwaliteit, elke dag

De leerkracht realiseert de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Dit stelt telkens andere eisen aan de leerkrachten. Door professionalisering verwerven zij de daardoor benodigde kennis en vaardigheden. Zij worden daarin ondersteund door ons Expertise Netwerk.

Toetsen en zelf-evaluaties

Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van de aansluiting van onze wijze van lesgeven, onze leerstof en onze leertijd, aansluitend bij de leerbehoefte van de kinderen. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli: de school-zelfevaluaties.

Audits en visitaties

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten en voeren klassenbezoeken uit. Zij geven in een uitgebreid verslag aan onze school terug waar wij kwalitatief staan met ons onderwijs. Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties: we bezoeken scholen en onze school wordt bezocht door andere scholen om van elkaar te leren. Deze systematiek van audits, visitaties en zelfevaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg waarbij het niet om het systeem draait maar om wat we ervan leren, hoe de kinderen er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren. 

Tevredenheidspeilingen

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke tevredenheidsonderzoek. Team, ouders en kinderen van groep 6 - 7 - 8 geven hun waardering voor de school Op het gebied van onderwijs en leren, schoolcultuur, leiderschap en management. Het resultaat van een tevredenheidsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, het team en het bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling. D.m.v. de afnamen in 2015, 2017 en 2019 kunnen we trends in de waarderingen zien en daarvan leren. 

 

Rapportcijfers die aan onze school zijn toegekend

 

  2015 2017 2019
Ouders geven een:  7,7 7,5 7,7
Leerlingen geven een:  8,1 8,5 8,4

 

De IEP toets

Op De Dassenburcht proberen we de kinderen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we door goed onderwijs aan te bieden en de kinderen uit te dagen om zelf tot leren te komen. Ieder jaar brengen we de scores van de eindtoets in beeld en verbinden daar voor onszelf conclusies aan.
Wij nemen de IEP eindtoets af.  Deze toets is anders opgezet dan de Cito eindtoets, waardoor een vergelijking moeilijk te maken is. Doorgaans zitten we met onze resultaten boven het landelijk gemiddelde. Afgelopen schooljaar is de eindtoets vanwege de coronacrisis niet doorgegaan. 

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs

Op De Dassenburcht gebruiken we de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem voor alle basisvakken. Het overzicht van de resultaten vormt de basis voor de adviezen aan de leerlingen van groep 7 en 8. Deze resultaten geven we via een digitaal leerlingdossier door aan het voortgezet onderwijs. Het advies wordt opgesteld door de leerkrachten van de bovenbouw, de intern begeleider en de directie. De leerkracht bespreekt het advies met de ouders en leerlingen. We geven naast enkelvoudige adviezen ook dubbel adviezen. Hiermee geven we kinderen een ruimere kans om te slagen binnen het voortgezet onderwijs. De pré- adviezen in groep 7 bestaan hoofdzakelijk uit dubbel adviezen. We stimuleren ouders en kinderen hiermee om naar meerdere scholen voor voortgezet onderwijs te gaan kijken. Tevens krijgen kinderen kinderen daarmee de ruimte om te groeien naar een advies dat bij hen past. 

De leerkrachten bespreken met u de stappen voor verwijzing van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Aan de hand van gegevens van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs bekijken we jaarlijks of de adviezen passend zijn geweest.

Uitstroomcijfers

  2016 2017 2018 2019 2020
Aantal schoolverlaters 29     35     34 33 43
VMBO BB 0 1 2 0 0
VMBO B/K 0 4 1 2 3
VMBO K 8 4 1 0 1
VMBO K/T 0 3 2 3 1
VMBO T  4 5 5 6 7
VMBO T/ HAVO 6 1 7 8 5
HAVO 0 6 4 3 12
HAVO/VWO

6

6

7

8

8

VWO/VWO+

5

5

5

3

6

 

In 2020 heeft 28% een ZUIVER VMBO advies gekregen, variërend van basis-beroeps tot theoretische leerweg. 72% heeft een VMBO-T/HAVO tot en met VWO+ advies gekregen. Ons jaarlijks onderzoek bevestigt de juistheid van onze adviezen. We bekijken steeds hoeveel kinderen in het derde leerjaar van het VO nog onderwijs volgen conform het advies. Bij VMBO leerlingen is er in de meeste gevallen sprake van opstroom, bij Havo adviezen zien we de meeste schommeling, zowel naar boven als naar beneden. VWO adviezen zijn heel constant goed. Meer dan 90% van de adviezen blijkt in de eerste 2 jaar van het VO te kloppen.

Kwaliteitsverbetering dit schooljaar

In ons kwaliteitsbeleid staan dit schooljaar de volgende plannen centraal:

• Inhoud gaan geven aan het Koersplan Eenbes 2020 - 2024.

• Kind-leergesprekken voeren vanuit de portfolio's van de kinderen. 

• Vanuit de leerteams: rekenen, lezen, taal en projectmatig werken, zowel inhoudelijk als procesmatig invulling aan ons onderwijs geven.

• Borgen afstemming tijdens de instructie en feedbackvragen stellen. 

• Borgen van nieuwe taal/ spelling methode Staal.

• Borgen en verder uitbouwen van werken met I-pads.

• Werken vanuit de Brainport gedachte volgens het principe: ontdekken, ontwikkelen en ondernemen. 

• Impuls geven aan muziekonderwijs: implementatie van nieuwe muziekmethode, schoolkoor en orkestje continueren. 

• Impuls geven aan ons onderwijs in de Engelse taal. 

• Verder inhoud geven aan ons Kindcentrum, samen met de andere partners. 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten.