Aanmelden

Spreekt onze school u aan en u wilt uw kind aanmelden? Welkom! 

Kennismaken

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over de school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd; hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. Voor een kennismakingsgesprek belt u naar 040-2831583 en vraag naar Dries Klösters.

Aanmelden

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft.

Hierna volgt een aanmeldingsgesprek op school. In dit gesprek gaan we nader in op de ontwikkeling van uw kind. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat dan aan ons door. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijk bevestiging. Tevens ontvangt u voordat uw kind naar school komt een kennismakingspakket met belangrijke informatie en een vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. Die lijst neemt u uiteindelijk door met de betreffende leerkracht en de IBer.
Wij vinden het fijn als u uw kind zo vroeg mogelijk aanmeldt. Vanaf 3 jaar maken we de aanmelding officieel.

 

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt en – indien mogelijk – minimaal 10 schoolweken voor de aanvang van de schoolloopbaan. Dat is nodig omdat wij 6 weken nodig hebben om een besluit te nemen over de aanmelding van uw kind en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden.

U kunt uw kind bij meerdere scholen inschrijven. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

Wennen op school

Zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht contact met u op om verdere afspraken te maken over het komen wennen in de nieuwe groep. Dat kan maximaal 5 dagdelen in de weken voorafgaande aan de vierde verjaardag van uw kind. Uw kind mag in principe meteen komen nadat het 4 jaar geworden is. We houden daarbij rekening met vakanties. Komt uw kind meteen na de zomervakantie dan krijgt u ook 6 weken voor de vakantie een berichtje van de leerkracht en een uitnodiging om bij de doorschuifmiddag aanwezig te zijn.

 

Instromen vanaf een andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind. Gaat uw kind onze school verlaten dan zorgen wij voor een goede informatieverstrekking aan de nieuwe school. Ook als uw kind instroomt vanuit de peuterspeelzaal of de kinderopvang zorgen wij voor een warme overdracht. 

Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.