Zorg

Ieder kind heeft zijn of haar eigen onderwijsbehoeften en leerstijl. De leerkracht is daarvan op de hoogte en verdeelt de groep in drie niveaus. Binnen de niveaus houden we rekening met de mogelijkheden van de kinderen. Om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen, maken we groepsplannen voor de basisvakken rekenen, taal en lezen. De intern begeleider helpt de leerkrachten bij het analyseren en maken van de groepsplannen.

Leerlingvolgsystemen

Om een goed beeld van kinderen te krijgen, nemen we twee keer per jaar Cito-toetsen voor de basisvakken af. De resultaen geven een goed beeld van de ontwikkeling van kinderen gedurende de schoolperiode. We kijken daarbij vooral naar de vaardigheidsscores. 

We verwerken de uitslagen in analysetabellen en indirect in de groepsplannen. Die worden met de ouders besproken tijdens rapportgesprekken en/of tussentijds. De uitslagen van de Cito-toetsen zijn in te zien via het ouderportal van Parnassys, ons administratieve systeem. 

Toetsen zijn momentopnamen. Om een compleet beeld van kinderen te krijgen is meer nodig. Naast methodetoetsen zijn observaties belangrijk. Bij de kleuters hanteren we daarvoor het observatiesysteem KIJK! Vanaf groep 3 nemen we het pedagogisch leerlingvolgsysteem Zien! af. Voor de bovenbouw hanteren we vanaf groep 6 ook voor de kinderen de vragenlijsten van Saqi om de sociale veiligheid vast te stellen.

 

Twee keer per jaar evalueren we als school onze resultaten. We toetsen die aan de doelen die we vastgesteld hebben. Op groepsniveau bespreekt de intern begeleider afzonderlijk met de leerkrachten de resultaten en wensen van de groep en van de kinderen. Voor kinderen die buiten de gebruikelijke drie niveaus vallen, stellen we een apart plan op. Dat kan betekenen dat we de leerlijn bijstellen. Kinderen met meer capaciteiten kunnen gebruikmaken van verdiepingsstof, van Levelwerk en sinds vorig schooljaar ook van specifieke projecten, waarbij een beroep gedaan wordt op het hogere orde denken. Verder kan een aantal de Plusklas bezoeken.  De Plusklas voorziet voor één ochtend per week in de extra behoeften die sommige kinderen hebben. Momenteel is de Plusklas gehuisvest in onze school op dinsdag- en woensdagochtend. Een aparte aanmeldingsprocedure is vereist.

Cito-toetsen/ IEP eindtoets

Cito-toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen en geven een goed beeld van de ontwikkeling van kinderen. Cito-toetsen worden afgenomen door de eigen leerkracht. Kinderen weten dat ze een belangrijke toets maken. Ze mogen laten zien wat de geleerd hebben. Wij vinden het belangrijk dat er twee keer per jaar zo’n objectieve meting is en verwerken de resultaten in een zelfevaluatiedocument. Ook maken we trendanalyses om ons eigen didactisch handelen te verbeteren.

 

In groep 7 gebruiken we o.a. de uitslagen van de reguliere Cito-toetsen voor het opstellen van een voorlopig advies. Dat advies is gebaseerd op de uitslagen van de toetsen vanaf groep 5. Naast de toetsen spelen observaties, methodetoetsen en kindkenmerken ook een rol. Het voorlopig advies delen we in juni mee aan de ouders. Daarmee kunnen ouders en kinderen gericht gaan kijken naar scholen voor het VO. 

 

Begin groep 8 houdt de leerkracht leergesprekken met kinderen over de eigen leerdoelen. In februari wordt een definitief advies vastgesteld en gecommuniceerd met de ouders en de leerlingen. In april nemen we een eindtoets af. Deze toets bevestigt het advies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs. Wij hebben gekozen voor de IEP toets als eindtoets. De afname daarvan is erg kindvriendelijk en de uitslag wordt o.a. uitgedrukt in referentieniveaus,  niveaus die aangeven wat kinderen aan het einde van de basisschool aan kennis moeten bezitten om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs. 

Zorgstructuur op De Dassenburcht

Op onze school is zijn de intern begeleiders verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen. Zij stellen samen met de directie het ondersteuningsbeleid vast en bewaken de uitvoering daarvan. Zij hebben veel inhoudelijke kennis. Zij overleggen regelmatig met de leerkrachten en de directie over de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Zij hebben een signalerende, ondersteunende en coachende rol richting de leerkrachten. Ondersteuning wordt gegeven volgens de 5 verschillende niveaus van zorg, waarbij er een natuurlijke overgang is tussen de niveaus:

 

Niveau 1: Basis ondersteuning in de groep.

De leerkracht begeleidt de leerlingen in de eigen groep. Hierbij spreken we van het normale lesaanbod. Hieronder valt ook de instructie op drie niveaus.

Niveau 2: Extra ondersteuning in de groep.

De leerkracht verzorgt zelf de extra ondersteuning aan leerlingen in de groep en stelt hiervoor een plan op. De intern begeleider bewaakt deze ondersteuning en biedt begeleiding aan de leerkracht.

Niveau 3: Extra ondersteuning op schoolniveau door interne deskundigen.

De intern begeleider onderzoekt zelf het kind en stelt een plan op. De leerling krijgt extra ondersteuning door de intern begeleider of door interne deskundigen.

Niveau 4: Het raadplegen van externe deskundigen.

De school schakelt externe deskundigen in. Hierbij kunt u denken aan een expert van een school voor speciaal onderwijs, schoolmaatschappelijk werk of een deskundige begeleider van het Eenbes Expertise Netwerk.

Niveau 5: Plaatsing op een andere school.

Wanneer de school een kind niet de ondersteuning kan bieden die hij of zij nodig heeft, gaan we op zoek naar een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs die de ondersteuning wel kan bieden.

 

We betrekken ouders altijd bij de ontwikkeling van hun kind. Als we zien dat een kind iets extra’s nodig heeft, overleggen we dit vooraf met de ouders. Dit gebeurt al vanaf zorgniveau 2. Hierbij is de leerkracht van het kind en soms ook de intern begeleider betrokken. Er wordt samen met ouders bekeken welke extra ondersteuning of uitdaging hun kind kunnen nodig heeft. Het kan voorkomen dat aan ouders gevraagd wordt om ook thuis met hun kind te werken ter ondersteuning van de extra zorg.

Zorgteam

De intern begeleiders bewaken de niveaus van zorg en bespreken regelmatig met de directie welke kinderen extra zorg nodig hebben. Om de zorg goed in te kunnen vullen, komt 5 keer per jaar een uitgebreid zorgteam bij elkaar. Daarin zitten standaard een vertegenwoordiger van het expertisecentrum, schoolverpleegkundige en jeugd- en gezinwerker van het CDM. Soms nodigen we ook andere deskundigen uit. Betreffende ouders worden ook regelmatig uitgenodigd. De komst van Passend Onderwijs maakt zorgoverleg extra belangrijk.

Passend Onderwijs

Als school hebben wij een zorgplicht. Dat betekent dat we samen met andere scholen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek voor elk kind. Hierbij staat voorop dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool gaan.

Passend Onderwijs binnen Eenbes Basisonderwijs

Eenbes Basisonderwijs valt onder het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond-Peelland PO (po.swv-peelland.nl). Eenbes basisonderwijs stelt zich als doel om aan alle kinderen een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs te bieden. Dat begint op een plek binnen één van onze scholen. Er wordt gekeken naar de specifieke leerbehoeften voor ieder kind. Eenbesscholen werken met elkaar samen om kinderen een passende plek te bieden. Binnen deze samenwerking is betrokkenheid het kernbegrip. Betrokkenheid om samen, gebruikmakend van elkaars deskundigheid, aan elk kind, zo dicht mogelijk bij huis, passend onderwijs te bieden. Ouders worden hierbij gezien als educatieve partner.

 

Er is een grote verscheidenheid aan leerlingen binnen onze scholen. Ieder kind is immers anders; Ieder kind is uniek. Eén ding hebben alle kinderen echter gemeen: Zij hebben behoefte aan rust, duidelijkheid, structuur en veiligheid. Onze leerkrachten stellen alles in het werk om dit te garanderen. Daarom moeten we, in uitzonderlijk gevallen, een grens stellen aan de grootte van een groep. Een vast getal is daarvoor niet te geven. Deze grens wordt door de directeur, in samenspraak met de interne begeleider, vastgesteld. Daarover wordt tijdig met de ouders gecommuniceerd. Een wachtlijst behoort dan tot de mogelijkheden.

Passend Onderwijs binnen onze school

Op onze school streven we ernaar dat alle kinderen de ondersteuning en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Wij gaan uit van wat het kind kan en van wat het daarnaast nodig heeft. Wij werken al geruime tijd vanuit deze visie en daardoor is er op onze school veel expertise aanwezig. Extern werken we, in de vorm van zorgteams, samen met experts zoals: de GGD, schoolmaatschappelijk werk, orthopedagogen en andere experts. Het speciaal basisonderwijs blijft bestaan: als het echt nodig is, kan een kind een verwijzing krijgen.

GGD Jeugdgezondheidszorg

Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost. Het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker. Tijdens de basisschoolperiode komen u en uw kind in groep 2 en in groep 7 in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Bij een onderzoek worden de resultaten altijd na afloop met u en/of uw kind besproken en zo nodig aangevuld met advies. De ouders zijn bij een onderzoek aanwezig.

 

Heeft u vragen?

website: www.ggdbzo.nl/ouders

e-mail: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl

Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind.

T 088 0031 414 (08.30 – 17.00 uur)