Missie en visie

Kinderen en hun talenten staan centraal op onze dynamische school. De Dassenburcht is volop in beweging en zoekt steeds de juiste manier om kinderen uit te dagen en nieuwsgierig te maken. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en gehoord voelen.

 

Groei en ontwikkeling van kinderen staat bij kindcentrum De Dassenburcht centraal. Ons doel is dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken in een vertrouwde en veilige omgeving. Vanaf het eerste tot het dertiende jaar volgen wij de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.

Profiel van de school

Wij zijn een jonge school gelegen nabij het centrum van Nuenen. De school staat in een groene, zeer gevarieerde wijk. Momenteel trekken er veel nieuwe gezinnen naar de wijk. We bieden onderwijs aan gemiddeld 385 kinderen van 4 t/m 12 jaar.

 

De Dassenburcht is onderdeel van een kindcentrum: er is een goede afstemming met kinderopvangorganisatie Kids Sociëty Erica. We overleggen regelmatig en voeren gezamenlijk projecten uit. We blijven twee afzonderlijke organisaties, maar werken vanuit een gezamenlijke visie. Binnen ons kindcentrum is een veilig pedagogisch klimaat heel belangrijk. We werken met elkaar samen in de breedste zin van het woord, dus ook met ouders en andere partners.

 

Onze leerkrachten zijn vakkundig. Ze besteden aandacht aan hun eigen ontwikkeling en scholing. Daardoor zijn we samen een goed voorbeeld voor onze kinderen: iedereen leert en ontwikkelt zich continu, ongeacht de leeftijd.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Wij willen die nieuwsgierigheid prikkelen door te werken vanuit het gedachtegoed van Brainport, o.a. met projecten. Deze manier van werken doet een beroep op het onderzoekend, ontdekkend en ondernemend leren, evenals het samenwerkend, probleemoplossend én creatieve vermogen van kinderen. De leerkracht is een coach en begeleidt de kinderen tijdens het proces. De Dassenburcht is een warme school. Wij werken oplossingsgericht, gaan uit van wat goed gaat. Er zijn regels en afspraken waar we ons allemaal aan houden. Alles is bespreekbaar op onze school, samen vinden we oplossingen.

Onze kernwaarden

Samen

Samen is ons sleutelwoord. Kinderen werken samen in de groep; we hanteren coöperatieve werkvormen, bij onze instructie en projecten. We voelen ons – samen met de ouders en partners in de Brede school – verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. We leren van en met elkaar en vieren samen onze mooie momenten. We zijn trots op elkaar. Samen staan we sterk!

Betrokken

Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de belevingswereld van onze kinderen. Wij begroeten de kinderen iedere dag bij binnenkomst met een warm welkomstwoord. Kinderen worden gezien en gehoord. We betrekken ouders en kinderen bij de afspraken die we maken. We gaan met hen in gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Relaties zijn het fundament. Wat we geven aan ouders en kinderen, verwachten we ook van hen. Wederzijdse betrokkenheid, daar gaan we voor.

Professioneel

Wij zorgen als team voor een actueel onderwijsaanbod. Dat betekent dat we constant op zoek zijn, onszelf ontwikkelen en bijscholen, zowel individueel als in teamverband. We zijn kritisch op ons eigen handelen, we reflecteren samen en geven elkaar feedback. Dat doen we ook op een positieve manier naar onze kinderen. We zijn een voorbeeld voor onze kinderen en dragen de visie, normen en waarden van onze school uit. We handelen vanuit de visie van de school. 

Ambitieus

Wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen en van onszelf. Ruimte voor ontwikkeling is daarbij essentieel. Samen stellen we de doelen vast, die we regelmatig toetsen aan de resultaten. We leren kinderen doelen voor zichzelf te stellen en te plannen. We gebruiken eigentijdse methoden en aanvullende materialen om recht te doen aan hun niveau. I-pads worden als ondersteuning van het onderwijsprogramma ingezet. Vaardigheden die voor de kinderen van nu belangrijk zijn, betrekken we bij ons onderwijsaanbod. We gebruiken elkaars talenten optimaal.

Uitdagend

Om kinderen te motiveren moet je ze prikkelen, nieuwsgierig maken. Dat willen we bereiken door moderne leermiddelen te gebruiken en door de leeromgeving aantrekkelijk te maken, zowel in het klaslokaal als op werkplekken binnen de school. Wij vinden een talige omgeving belangrijk. Daarom hebben we geïnvesteerd in mooie, aantrekkelijke bibliotheek.

In projecten koppelen we vakken aan elkaar en laten we kinderen zelf hun leervragen formuleren. Ze mogen experimenteren om gezamenlijk tot een eindproduct te komen. Dat presenteren ze aan elkaar en aan de ouders. Van ouders vragen we dat zij het enthousiasme van de kinderen ondersteunen.