Kwaliteit

Op onze school gaan we cyclisch om met de kwaliteit van ons onderwijs. We maken plannen voor verbetering of vernieuwing. Deze bespreken we in het team en de Medezeggenschapsraad. De verantwoordelijke personen maken een uitgebreid plan met tijdspad dat tussentijds geëvalueerd wordt. Aan het einde van het schooljaar evalueren we het plan en stellen we het bij. Wij maken een planning voor vier schooljaren en prioriteren de onderwerpen. We gebruiken de plan-do-check-act cyclus om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. De inhoudelijke onderwerpen vindt u terug in ons schoolplan.

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Kwaliteit, elke dag

De leerkracht maakt de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Omdat het onderwijs verandert en andere eisen aan de leerkrachten stelt, vraagt dat om een voortdurende professionalisering van onze leerkrachten. Zij worden daarin gestimuleerd en geadviseerd door het Expertise Netwerk.

Toetsen en zelf-evaluaties

Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van de effectiviteit van onze wijze van lesgeven. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli: de zelf-evaluaties.

Audits en visitaties

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders, MR, leerkrachten en directie en voeren klassenbezoeken uit. Zij geven in een uitgebreid verslag aan onze school terug waar wij kwalitatief staan met ons onderwijs. Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties: bezoeken aan andere scholen om van elkaar te leren. Deze systematiek van audits, visitaties en zelf-evaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg waarbij het niet om het systeem draait maar om wat we ervan leren, hoe de kinderen er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds analyseren, conclusies trekken, verbeteren en borgen

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. Het resultaat van een tevredenheidsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, het team en het bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling. De recentste peiling is van 2017. De afname voor 2019 staat reeds gepland.

 

Rapportcijfers die aan onze school zijn toegekend

 

  2015 2017
Ouders geven een:  7,7 7,5
Leerlingen geven een:  8,1 8,5

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

De IEP toets

Op De Dassenburcht proberen we de kinderen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we door goed onderwijs aan te bieden en de kinderen uit te dagen om zelf tot leren te komen. Ieder jaar brengen we de scores van de eindtoets in beeld en verbinden daar voor onszelf conclusies aan.
Wij nemen de IEP eindtoets af.  Deze toets is anders opgezet dan de Cito eindtoets, waardoor een vergelijking moeilijk te maken is. Ieder jaar zitten we met onze resultaten boven het landelijk gemiddelde. 

In de tabel kunt u de score lezen, uitgedrukt in percentages.

 

Vakgebied Landelijk % Dassenburcht %
Totaal  81 84,2

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs

Op De Dassenburcht gebruiken we de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem voor alle basisvakken. Het overzicht van de resultaten vormt de basis voor de adviezen aan de leerlingen van groep 7 en 8. Deze resultaten geven we via een digitaal leerlingdossier door aan het voortgezet onderwijs. Het advies wordt opgesteld door de leerkrachten van de bovenbouw, de intern begeleider en de directie. De leerkracht bespreekt het advies met de ouders en leerlingen. We streven ernaar om zoveel mogelijk duidelijke enkelvoudige adviezen te geven, dubbel adviezen zijn ook mogelijk. Hiermee geven we kinderen een ruimere kans van slagen binnen het voortgezet onderwijs. De pré- adviezen in groep 7 bestaan hoofdzakelijk uit dubbel adviezen. We stimuleren ouders en kinderen hiermee om naar meerdere scholen voor voortgezet onderwijs te gaan kijken. Tevens geven we kinderen meer ruimte om een passend niveau te vinden binnen het voortgezet onderwijs. De pré-adviezen in groep 7 bestaan hoofdzakelijk uit dubbel adviezen. We stimuleren ouders en kinderen hiermee om naar meerdere scholen voor voortgezet onderwijs te gaan kijken. Tevens krijgen kinderen daarmee de ruimte om te groeien naar een advies dat bij hen past. De leerkrachten bespreken met u de stappen voor verwijzing van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Aan de hand van gegevens van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs bekijken we jaarlijks of de adviezen passend zijn geweest.

Uitstroomcijfers

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal schoolverlaters 38 29 39 29     35     34
VMBO BB 0 1 1 0 1 2
VMBO B/K 0 0 0 0 4 1
VMBO K 0 3 1 8 4 1
VMBO K/T 1 1 1 0 3 2
VMBO T  9 2 9 4 5 5
VMBO T/ HAVO 3 6 7 6 1 7
HAVO 12 5 6 0 6 4
HAVO/VWO 3

5

2

6

6

7

VWO/VWO+ 10

6

12

5

5

5

 

Kwaliteitsverbetering dit schooljaar

In ons kwaliteitsbeleid staan dit schooljaar de volgende plannen centraal:

• Inhoud gaan geven aan het Koersplan Eenbes 2015-2019.

• Kind-leergesprekken voeren vanuit de portfolio's van de kinderen. 

• Vanuit de leerteams: rekenen, lezen, taal en projectmatig werken, zowel inhoudelijk als procesmatig invulling aan ons onderwijs geven.

• Borgen afstemming tijdens de instructie en feedbackvragen stellen. 

• Borgen van nieuwe aanvankelijk leesmethode, Lijn 3, aangevuld met projecten. 

• Borgen van nieuwe taal/ spelling methode Staal, methode kritisch inzetten en gebruiken als bronnenboek. 

• Borgen van onderwijs aan meerbegaafde kinderen via projectonderwijs. 

• Implementeren werken met I-pads.

• Werken vanuit de Brainport gedachte volgens het principe: ontdekken, ontwikkelen en ondernemen. 

• Impuls geven aan muziekonderwijs: opstart van nieuwe muziekmethode, schoolkoor en orkestje continueren. 

• Impuls geven aan ons onderwijs in de Engelse taal. 

• Verder inhoud geven aan ons Kindcentrum, samen met de andere partners. 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten.