Ouderbetrokkenheid

Ouders die kiezen voor onze school, hebben een bepaalde verwachting. Zij mogen van de school verwachten dat we goed onderwijs aanbieden en oog hebben voor het welzijn van hun kind. Van ouders verwachten we dat ze de school ondersteunen in het beleid en helpen waar nodig. We maken graag gebruik van de talenten van ouders. Zonder die hulp van ouders is het niet mogelijk om goed onderwijs te geven. Ouders kennen hun kind het beste en zijn partner bij het zoeken naar de goede wegen om de kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Onderwijs is een deel van de opvoeding en dat doen we samen met de ouders.

We verwachten van ouders een helpende hand en meedenken waar nodig. We tonen interesse in elkaar, vormen een team voor het welzijn van het kind. Ouders met specifieke talenten zijn erg welkom als aanvulling op ons onderwijs.

Wat mogen ouders verwachten 

Vanaf het moment dat kinderen op onze school komen, hebben wij een zorg- en informatieplicht. Hieraan voldoen wij op een aantal momenten per jaar:

• In de tweede week van het schooljaar is er een kennismakings-/ informatieavond voor alle ouders, waarbij de nadruk ligt op het ontmoeten en leren kennen van elkaar.

• In oktober is er een oudergesprek over het welzijn van het kind. Vanaf groep 6 mogen kinderen daarbij aanwezig zijn.

• Twee keer per jaar krijgen kinderen een rapport en volgt er een rapportgesprek – een 10-minutengesprek – in februari en in juni.

• Voorafgaand aan het rapport krijgen kinderen een portfolio, een verzameling van werkjes waar ze trots op zijn, mee naar huis. Deze werkjes laten de ontwikkeling van de kinderen zien en zijn aanleiding om met de kinderen te spreken over het onderwijs.

• We organiseren inloopmomenten, waarbij ouders een les van hun kind bij kunnen wonen.

• Er zijn gezamenlijke kijkmiddagen voor ouders en belangstellenden, waar kinderen eigen werk laten zien.

• Ouders mogen het open podium van hun eigen kind meemaken: In de schijnwerpers.

• Eens in de vier weken verschijnt op woensdag een nieuwsbrief met informatie over de school, de kinderopvang en de peuterspeelzaal: Het Dassenbur(i)cht. Wij willen het belang van ons Dassenbur(i)cht hierbij duidelijk benadrukken, daarin vindt u alle relevante en meest recente informatie die voor u als ouders belangrijk is. 

• Bij specifieke schoolvieringen worden ouders uitgenodigd: Opening Kinderboekenweek, projecten binnen het kindcentrum, kerstviering, carnaval.

• We benaderen ouders om mee te denken over en te helpen bij de invulling van ons onderwijs.

• Via de website, klasbord, de schoolapp, tussentijdse informatie en het ouderportal houden we ouders op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, dagelijkse praktijk in de klassen en beleidsstukken van de school.

• Via mail ontvangt u brieven of andere informatie van de leerkrachten en/of de directie.

 

Alle data en inhoudelijke informatie kunt u terugvinden in de kalender, op de website, op de schoolapp of via het Dassenbur(i)cht.

Klankbordgroep ouders en kinderen 

Wij vinden het belangrijk om meningen en advies van betrokkenen te krijgen. Vooral van onze kinderen. Daarom werken we met een kinderraad. Uit de bovenbouwgroepen gaan 10 tot 12 kinderen 6 keer per jaar in gesprek met de directeur. Zij mogen aangeven wat ze goed vinden aan de school en welke ideeën zij hebben ter verbetering. Ook aan ouders wordt zoveel mogelijk gevraagd om mee te denken. 

Tevredenheidsonderzoek

Iedere twee jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats op alle Eenbes-scholen. Medewerkers, kinderen en ouders kunnen hierin kenbaar maken wat ze van de school vinden. De uitkomsten en verbeterpunten worden gedeeld met de ouders. Wij zijn overwegend tevreden, maar het kan nog beter. Vooral de communicatie kan blijvend verbeterd worden. Praktische opmerkingen van ouders pakken we meteen aan. We blijven altijd evalueren en streven naar verbetering. Incidenteel bespreken we de uitkomsten in de vorm van een ouderparen met een aantal willekeurig gekozen ouders. 

Klassenouders

In iedere groep is minstens één ouder actief als klassenouder. Deze ondersteunt de leerkracht en onderhoudt het contact tussen de groep en de ouders. De leerkracht en klassenouder spreken af waarbij ondersteuning wenselijk is. Bijvoorbeeld: het benaderen van ouders voor hulp bij verschillende activiteiten in de groep of het informeren van ouders over een groepsaangelegenheid. Het is niet de bedoeling dat klassenouders een vraagbaak worden voor ouders of spreken namens andere ouders. Klassenouders gaan altijd mee met het jaarlijkse schoolreisje.