Gewoon goed

Onderwijsbehoeften

Goed onderwijs betekent met name een goede instructie geven. Op De Dassenburcht gebruiken we het direct instructiemodel bij de basisvakken. Leerkrachten benoemen het doel van de les en evalueren na afloop. Ze geven instructie op drie niveaus. De lessen zijn interactief, de verwerking van de leerstof gebeurt ook op drie niveaus. Daarbij worden I-pads ingezet, zodat de leerkrachten nog beter aan kunnen sluiten bij het niveau van het kind. Voor het automatiseren gebruiken we coöperatieve werkvormen.

 

Iedere kind heeft eigen specifieke onderwijsbehoeften en een eigen leerstijl. De leerkracht is daarvan op de hoogte en houdt hier rekening mee bij het verdelen van zijn/ haar groep in drie instructieniveaus. Binnen de niveaus houden we rekening met de mogelijkheden en de zorgbehoeften van de kinderen. Om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen, maken we groepsplannen voor de basisvakken rekenen, taal en lezen. In elk groepsplan staat expliciet beschreven wat de doelstellingen zijn voor de betreffende periode, in welk instructieniveau de kinderen zitten en wat de kinderen individueel nodig hebben. De intern begeleider helpt de leerkrachten bij het analyseren en maken van de groepsplannen. Met de komst van Passend Onderwijs is de noodzaak groter geworden om behoeften en mogelijkheden goed vast te stellen. Het is immers de bedoeling dat we kinderen zoveel mogelijk in het primair onderwijs opvangen. Dat betekent voor onze school dat een goede intake wenselijk is, zodat we onderwijsbehoeften zo vroeg mogelijk in beeld kunnen brengen. In ons schoolzorgprofiel hebben we vastgesteld welke extra zorg we kinderen wel en niet kunnen bieden. Dit zorgprofiel is bij de Intern begeleider in te zien. Binnen het samenwerkingsverband is het mogelijk extra hulp in te kopen in de vorm van arrangementen. Alleen in een uiterst geval worden kinderen nog doorverwezen naar het speciaal (basis)onderwijs.

Sociale veiligheid

Naast fysieke veiligheid vinden wij een veilig pedagogisch klimaat een vereiste. Leerkrachten op De Dassenburcht zijn zich bewust van hun gedrag tegenover de leerlingen. Ze weten wat wel en niet gewenst is. Er zijn school- en klassenregels om kinderen houvast te geven. Wij gebruiken de methode Leefstijl om de kinderen onze normen en waarden bij te brengen.

De intern begeleider van de bovenbouw is ook vertrouwenspersoon. Eén keer per jaar nemen we het sociaal pedagogisch leerlingvolgsysteem Zien! af. Ook vullen de kinderen van groep 6,7 en 8 vragenlijsten in. De resultaten worden besproken met de intern begeleider.

We proberen preventief pestsituaties te voorkomen door kinderen bewust te maken van de verschillende rollen, zowel passief als actief, die bij pesten horen en de impact die pesten kan hebben op kinderen. Indien nodig hanteren we de stappen uit het pestprotocol. Het protocol vindt u op onze website.

Met ouders bespreken we jaarlijks het welbevinden van de kinderen. Vooraf krijgen ouders een vragenlijst om in te vullen, die dient als leidraad voor het gesprek. Vanaf groep 6 mogen kinderen aanwezig zijn bij deze gesprekken.

Kwaliteit leerkrachten

Onze school beschikt over een team vakkundige leerkrachten. Hiermee bedoelen we dat we inhoudelijk goede leerkrachten willen zijn, die modern onderwijs geven volgens de nieuwste methodieken. We blijven onszelf constant scholen, zowel persoonlijk als in teamverband. We maken afspraken hoe we de talenten van teamleden zo goed mogelijk in kunnen zetten. Samen zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs en de totale ontwikkeling van onze leerlingen.

Meerbegaafdheid

Binnen ons onderwijs wordt onderscheid gemaakt naar niveaus. Zo geven leerkrachten op drie niveaus instructie in de basisvakken. Dat betekent dat ook de verwerking op niveau gebeurt. De afgelopen jaren hebben we veel energie gestoken in een passend aanbod voor de meerbegaafde leerling. Het levelwerk waar we jaren mee gewerkt hebben voldeed niet meer. De plusklas is een voorziening voor enkele leerlingen die het nodig hebben om met andersdenkende kinderen samen te werken. Daar mogen ze één dagdeel per week naar toe. Naast de plusklas werken we voor de meerbegaafde leerlingen met uitdagende projecten die een beroep doen op het hogere orde denken: niet alleen reproduceren (vraag en antwoord), maar verbindingen leggen en zo tot oplossingen komen op een creatieve manier. Kinderen mogen hierbij samenwerken. Iedere dinsdag worden de kinderen die met de projecten werken begeleid door een leerkracht, om zoveel mogelijk ondersteuning te geven. Ook voor de hele groepen zijn er maandkaarten met verschillende thema’s die kinderen mogen maken en een appèl doen op het anders denken en het creatieve vermogen van kinderen. Zo krijgt iedere leerling op niveau te maken met projecten waarbij ze leren om onderwerpen van een andere kant te benaderen.

Brainport

Op De Dassenburcht werken we vanuit het gedachtegoed van Brainport. Daarbij staan vijf pijlers centraal:

1. 3O leren: onderzoekend, ontdekkend en ondernemend leren.

2. Leren vindt plaats in een contextrijke leeromgeving.

3. Internationalisering, les in de Engelse taal en cultuur.

4. Professionalisering van leerkrachten.

5. De school deelt met andere scholen.

 

Al enkele jaren werken we met een aantal Brainport scholen uit de regio samen om het onderwijs in natuur en techniek inhoud te geven. Bij techniek werken kinderen zowel met hun hoofd als met hun handen. Techniek is een hot item in onze regio, de vraag naar goed opgeleide mensen is groot. Wij willen kinderen op een leuke en interessante manier kennis laten maken met techniek. We werken volgens het principe 3O leren: onderzoekend (ontdekkend), ontwerpend en ondernemend leren. We leren kinderen om een nieuwsgierige houding aan te nemen bij het uitvoeren van taken, waarbij ze eerst op onderzoek uitgaan, zichzelf vragen stellen en daarna aan de slag gaan met het vinden van antwoorden en het creëren (ondernemen). Dit doen kinderen samen, waarbij het gesprek en de weg naar de oplossing toe zeker zo belangrijk zijn als het resultaat. We leren kinderen vanaf groep 1 om zelf mee te denken over de inhoud van thema’s: wat weten ze al en wat willen ze nog leren. Dat formuleren ze in de vorm van onderzoeksvragen. We leren kinderen vervolgens om ook zelf op onderzoek uit te gaan, zowel binnen als buiten de school. Concreet werken we met opdrachten waarbij ook techniek een rol speelt, zoals constructies met hout, technisch lego en andere materialen en we leren kinderen op niveau programmeren.

 

Naast de onderzoekende houding is ook internationalisering belangrijk: het mondiale aspect. We leven in een wereld waarbij grenzen vervaagd zijn en samenwerking buiten onze grenzen heel belangrijk geworden is. We hebben ervoor gekozen om de Engelse taal vanaf groep 1 aan te leren en meer betekenis te geven, ook binnen de verschillende vakken.

Werken in projectvorm

In onze visie spreken we over talentontwikkeling en uitdagend onderwijs. We willen kinderen enthousiast en nieuwsgierig maken. Door de wereldoriënterende vakken te combineren en aan te bieden in projectvorm, willen we kinderen uitdagen om leren betekenisvol en leuk te vinden. Kinderen leren hun eigen leervragen te stellen. In kleine groepjes komen ze tot een antwoord en eindproduct. Het eindproduct is een presentatie, waarbij ook de creatieve vakken betrokken worden. We betrekken ouders zoveel mogelijk bij deze manier van werken. Wij verwachten dat ze de kinderen stimuleren en helpen bij het vinden van antwoorden op leervragen.

BVL

Onze school verzorgt planmatig verkeerslessen. Kinderen krijgen wekelijks een verkeersles m.b.v de methode Let's go. Naast lessen in de groep organiseren we ook activiteiten buiten. Ons doel is om kinderen wegwijs te maken in het verkeer. In groep 7 doen de kinderen hun theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Ook voor de verkeersveligheid rondom de school hebben we aandacht. We attenderen ouders regelmatig op veilig gedrag bij het brengen en halen. Ook hebben we jaarlijks contact met de gemeente om te spreken over een verkeersveilige omgeving.

Met de activiteiten die we uitvoeren hebben we het Brabants verkeersveiligheids label verdiend. Daar zijn we trots op.

Kwaliteitsverbetering

In ons kwaliteitsbeleid staan dit schooljaar de volgende plannen centraal:

• Inhoud gaan geven aan het Koersplan Eenbes 2020 - 2024.

• Kind-leergesprekken voeren vanuit de portfolio's van de kinderen. 

• Vanuit de leerteams: rekenen, lezen, taal en projectmatig werken, zowel inhoudelijk als procesmatig invulling aan ons onderwijs geven.

• Borgen afstemming tijdens de instructie en feedbackvragen stellen. 

• Borgen van nieuwe taal/ spelling methode Staal.

• Borgen en verder uitbouwen van werken met I-pads.

• Werken vanuit de Brainport gedachte volgens het principe: ontdekken, ontwikkelen en ondernemen. 

• Impuls geven aan muziekonderwijs: implementatie van nieuwe muziekmethode, schoolkoor en orkestje continueren. 

• Impuls geven aan ons onderwijs in de Engelse taal. 

• Verder inhoud geven aan ons Kindcentrum, samen met de andere partners.