Gewoon goed

Onderwijsbehoeften

Goed onderwijs betekent met name een goede instructie geven. Op De Dassenburcht gebruiken we het direct instructiemodel bij de basisvakken. Leerkrachten benoemen het doel van de les en evalueren na afloop. Ze geven instructie op drie niveaus. De lessen zijn interactief, de verwerking van de leerstof gebeurt ook op drie niveaus. Daarbij worden I-pads ingezet, zodat de leerkrachten nog beter aan kunnen sluiten bij het niveau van het kind. Voor het automatiseren gebruiken we coöperatieve werkvormen.

 

Iedere kind heeft zijn of haar eigen onderwijsbehoeften en leerstijl. De leerkracht is daarvan op de hoogte en verdeelt de groep in drie instructieniveaus. Binnen de niveaus houden we rekening met de mogelijkheden en de zorgbehoeften van de kinderen. Om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen, maken we groepsplannen voor de basisvakken rekenen, taal en lezen. In elk groepsplan staat expliciet beschreven wat de doelstellingen zijn voor de betreffende periode, in welk instructieniveau de kinderen zitten en wat de kinderen individueel nodig hebben. De intern begeleider helpt de leerkrachten bij het analyseren en maken van de groepsplannen. Met de komst van Passend Onderwijs is de noodzaak groter geworden om behoeften en mogelijkheden goed vast te stellen. Het is immers de bedoeling dat we kinderen zoveel mogelijk in het primair onderwijs opvangen. Dat betekent voor onze school dat een goede intake wenselijk is, zodat we onderwijsbehoeften zo vroeg mogelijk in beeld kunnen brengen. In ons schoolzorgprofiel hebben we vastgesteld welke extra zorg we kinderen wel en niet kunnen bieden. Dit zorgprofiel is bij de Intern begeleider in te zien. Binnen het samenwerkingsverband is het mogelijk extra hulp in te kopen in de vorm van arrangementen. Alleen in een uiterst geval worden kinderen nog doorverwezen naar het speciaal (basis)onderwijs.

Sociale veiligheid

Naast fysieke veiligheid vinden wij een veilig pedagogisch klimaat een vereiste. Leerkrachten op De Dassenburcht zijn zich bewust van hun gedrag tegenover de leerlingen. Ze weten wat wel en niet gewenst is. Op onze school is een kwaliteitskaart pedagogisch handelen aanwezig. Hierin staat aangegeven welke pedagogische kwaliteiten op De Dassenburcht vereist zijn.

Er zijn school- en klassenregels om kinderen houvast te geven. De schoolregels, de zgn ''Kapstokregels'',  worden via het Dassenbur(i)cht en de website met de ouders gedeeld. Wij gebruiken de methode Leefstijl om de kinderen onze normen en waarden bij te brengen.

De intern begeleider is ook gedragsspecialist. Zij hanteert voor kinderen die ongewenst gedrag vertonen o.a. de methode Kids Skills. Dat is een oplossingsgerichte aanpak die uitgaat van wat wel goed gaat, dus vanuit een positieve gedachte. Verder is zij intern vertrouwenspersoon. 

Eén keer per jaar nemen we het sociaal-pedagogisch leerlingvolgsysteem Zien! af. Ook de kinderen van groep 6,7 en 8 vullen deze vragenlijst in. De resultaten worden besproken met de intern begeleider.

We proberen preventief pestsituaties te voorkomen door kinderen bewust te maken van de rollen, zowel passief als actief, die bij pesten horen en de impact die pesten kan hebben op kinderen. Indien nodig hanteren we de stappen uit het pestprotocol. Het protocol vindt u op onze website.

Met ouders bespreken we jaarlijks het welbevinden van de kinderen. Vooraf krijgen ouders een vragenlijst om in te vullen, die dient als leidraad voor het gesprek. Vanaf groep 7 mogen kinderen aanwezig zijn bij deze gesprekken. 

Kwaliteit leerkrachten

Onze school beschikt over een team vakkundige leerkrachten. Hiermee bedoelen we dat we inhoudelijk goede leerkrachten willen zijn, die modern onderwijs geven volgens de nieuwste methodieken. We blijven onszelf constant scholen, zowel persoonlijk als in teamverband. We maken afspraken hoe we de talenten van teamleden zo goed mogelijk in kunnen zetten. Samen zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs en de totale ontwikkeling van onze leerlingen.

Werken in projectvorm

In onze visie spreken we over talentontwikkeling en uitdagend onderwijs. We willen kinderen enthousiast en nieuwsgierig maken. Door de wereldoriënterende vakken te combineren en aan te bieden in projectvorm, willen we kinderen uitdagen om leren betekenisvol en leuk te vinden. Kinderen leren hun eigen leervragen te stellen. In kleine groepjes komen ze tot een antwoord en eindproduct. Het eindproduct is een presentatie, waarbij ook de creatieve vakken betrokken worden. We betrekken ouders zoveel mogelijk bij deze manier van werken. Wij verwachten dat ze de kinderen stimuleren en helpen bij het vinden van antwoorden op leervragen.

Kwaliteitsverbetering

In ons kwaliteitsbeleid staan dit schooljaar de volgende plannen centraal:

• Inhoud gaan geven aan het Koersplan Eenbes 2015-2019.

• Kind-leergesprekken voeren vanuit de portfolio's van de kinderen. 

• Vanuit de leerteams: rekenen, lezen, taal en projectmatig werken, zowel inhoudelijk als procesmatig invulling aan ons onderwijs geven.

• Borgen afstemming tijdens de instructie en feedbackvragen stellen. 

• Borgen van nieuwe aanvankelijk leesmethode, Lijn 3, aangevuld met projecten. 

• Borgen van nieuwe taal/ spelling methode Staal, methode kritisch inzetten en gebruiken als bronnenboek. 

• Borgen van onderwijs aan meerbegaafde kinderen via projectonderwijs. 

• Implementeren werken met I-pads.

• Werken vanuit de Brainport gedachte volgens het principe: ontdekken, ontwikkelen en ondernemen. 

• Impuls geven aan muziekonderwijs: opstart van nieuwe muziekmethode, schoolkoor en orkestje continueren. 

• Impuls geven aan ons onderwijs in de Engelse taal. 

• Verder inhoud geven aan ons Kindcentrum, samen met de andere partners.